Professor Rick Lawson

Position:
 • professor European Law
 • Dean of the Faculty
Expertise:
 • Human Rights
 • European Law


Telephone number: +31 (0)71 527 7741
E-Mail: r.a.lawson@law.leidenuniv.nl
Faculty / Department: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Publiekrecht, Europees Recht
Office Address: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room number B 1.37


Courses

  English
- The EU and human rights (Masters) 
European protection of human rights (LLC)
- Human Rights (LLM) 


Dutch
- Inleiding Europees recht (Bachelors)
- Europese bescherming van de rechten van de mens (Bachelors)

Selected publications

Books 

 • R.A. Lawson & M. de Blois (eds.) The Dynamics of the Protection of Human Rights in Europe - Essays in Honour of Professor Henry G. Schermers vol. III (Martinus Nijhoff Publishers, 1994), xxiv + 416 pp. 
 • R.A. Lawson & H.G. Schermers, Leading Cases of the European Court of Human Rights, Ars Aequi Libri (i.s.m. de uitgeverijen Nomos, Maklu en Schultess Polygrafischer Verlag), eerste druk, 1997, xxxix + 788 pp.; tweede druk, 1999, xxxix + 798 pp.
 • R.A. Lawson, Het EVRM en de Europese Gemeenschappen – Bouwstenen voor een aansprakelijkheidsregime voor het optreden van internationale organisaties (dissertatie Leiden, 1999), Kluwer: Europese Monografieën dl. 61 (1999), xxi + 569 pp.
 • R.A. Lawson, De internationale rechter en de Nederlandse rechtsorde (preadvies; Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging jrg. 129, 1999), 131 pp.
 • R.A. Lawson & E. Myjer (red.), Vijftig jaar EVRM, Stichting NJCM-Boekerij: Meijers Reeks deel 18 (2000), xiv + 644 pp. 
 • Schuurmans & Jordens editie, EVRM¸ (2003; met A. Buyse), + 951 pp.
   
 Articles
 • R.A. Lawson, "Human Rights Protection in Europe: The Court of Justice of the EC and the European Court of Human Rights - Conference Report", in R. Lefeber (ed.) Contemporary International Law Issues: Opportunites at a Time of Momentous Change (1994), pp. 22-36
 • R.A. Lawson, "Confusion and Conflict? Diverging Interpretations of the European Convention on Human Rights in Strasbourg and Luxembourg", in R.A. Lawson & M. de Blois (eds.) The Dynamics of the Protection of Human Rights in Europe - Essays in Honour of Professor Henry G. Schermers vol. III (Martinus Nijhoff Publishers, 1994), pp. 219-252
 • M. Kuijer & R.A. Lawson, "De beperking van mensenrechten onder het IVBPR", in NJCM-Bulletin/Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten jrg. 19-7 (1994), pp. 798-827
 • R.A. Lawson, "The Irish Abortion Cases", in European Journal of Health Law vol. 1 (1994), pp. 167-186
 • R.A. Lawson, "Positieve verplichtingen onder het EVRM - Opkomst en ondergang van de Fair Balance-test", in NJCM-Bulletin jrg. 20-5 (1995), pp. 558-573 en in jrg. 20-6 (1995), pp. 727-750
 • R.A. Lawson, "Adieu les travaux! Het afgenomen belang van de travaux préparatoires voor de uitleg van het EVRM", in NJCM-Bulletin jrg. 21-1 (1996), pp. 61-74
 • R.A. Lawson, "Tussen twee komma's", in NJCM-Bulletin jrg. 21-1 (1996), pp. 101-102
 • R.A. Lawson, "Arbitrage en artikel 6 EVRM: vrijheid in gebondenheid", in Tijdschrift voor Arbitrage 1996/4 (speciaal nummer 10 jaar Arbitragewet), pp. 157-166
 • R.A. Lawson, "Tussen Scylla en Charybdis: de nationale rechter en conflicten tussen EG-recht en EVRM", in Trema 1996/9, pp. 278-284
 • R.A. Lawson & E. Myjer, "`De zaak loopt volstrekt uit de hand...' – een interview met de nieuwe Nederlandse leden van het Europees Hof en de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens", in NJCM-Bulletin jrg. 22-2 (1997), pp. 104-123
 • R.A. Lawson, "Out of Control – State Responsibility and Human Rights: Will the ILC's Definition of the `Act of State' meet the Challenges of the 21st Century?", in Castermans, Van Hoof & Smith (red.), The Role of the Nation State in the 21st Century – Essays in Honour of Peter Baehr (1998), pp. 91-116
 • R.A. Lawson, "Een nieuw Europees Hof voor de Rechten van de Mens", in NJB 1998, pp. 1903-1907R.A. Lawson, "Het EVRM in vogelvlucht", in R.A. Lawson & E. Myjer (red.), Vijftig jaar EVRM (2000), pp. 3-23
 • R.A. Lawson, "Portet van S.K. Martens", in R.A. Lawson & E. Myjer (red.), Vijftig jaar EVRM (2000), pp. 551-574
 • R.A. Lawson & W.D.H. Asser, "Rechtsgevolgen voor de nationale procedure na een veroordeling door het EHRM", in RM Themis jrg. 161 (2000), pp. 168-173
 • R.A. Lawson, "Het EU-grondrechtenhandvest – Een achtergrondschets", in NJCM-Bulletin/Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten jrg. 25-5 (2000), pp. 925-935
 • R.A. Lawson, "Ululare vel iubilare? Het EU-handvest als verwarrend verjaardagscadeau voor het EVRM", in NJCM-Bulletin/Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten jrg. 25-5 (2000), pp. 938-946
 • M.K. Bulterman & R.A. Lawson, "Het EU-grondrechtenhandvest: méér dan een festijn voor juristen", in Internationale Spectator jrg. 54 (2000), afl. 9, pp. 423-429
 • R.A. Lawson, "Extending the European Family of Nations – The Response of the Council of Europe to Growing Membership", in N.M. Blokker & H.G. Schermers (eds.), Proliferation of International Organizations (Kluwer Law International, 2001), pp. 415-432
 • R.A. Lawson, "A Nemzetek Európai Családjának Bóvítése", in Fundamentum 2000/4 (Budapest), pp. 5-12
 • R.A. Lawson, "Onvoldragen tolerantie: Over de moeizame ontwikkeling van een Europese tolerantienorm", in M. ten Hooven (red.), De lege tolerantie – Over vrijheid en vrijblijvendheid in Nederland (Boom, 2001), pp. 142-157
 • R.A. Lawson, "Een onaanzienlijk teken boven de rampzaligheid: over de potentiële betekenis van het EVRM voor, tijdens en na een ramp", in E.R. Muller & C.J.J.M. Stolker (red.), Ramp en Recht – Beschouwingen over rampen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid (Boom, 2001), pp. 277-292 
 • R.A. Lawson & L.F.M. Verhey, "Kroniek van de grondrechten", in Nederlands Juristen--blad (NJB) 2003, pp. 524-533, 2004, pp. 520-531; 2005, pp. 494-502
 • R.A. Lawson, "Life after Bankovic - On the Extraterritorial Application of the European Convention on Human Rights", in Coomans & Kamminga (ed.), The Extraterritorial Application of Human Rights Treaties (Intersentia, 2004), pp. 83-123
 • R.A. Lawson, "Interaction between the national judiciary and the European Court of Human Rights: subsidiarity, cooperation and supervision", in Netherlands Ministry of Foreign Affairs/NJCM, Implementation of Human Rights: The Efficiency of Justice in the Council of Europe and its Member States (Report of seminar The Hague, 19-20 April 2004), pp. 61-68
 • R.A. Lawson, "Voorzichtig met Straatsburg – Interview met onze nieuwe Straatsburgse rechter Egbert Myjer", in NJCM-Bulletin/Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten jrg. 29-7 (2004), pp. 883-907 (with T. Barkhuysen & M. Kuijer)
 • R.A. Lawson, "Hoe exclusief dient de ‘exclusionary rule’ te zijn?", in P.D. Duyx & P.D.J. van Zeben (red.), Via Straatsburg – Liber amicorum Egbert Myjer (Wolf, 2004), pp. 181-205
 • R.A. Lawson, "Het EVRM in de rechtspraak van het EG-Hof van Justitie", De vreemdeling in het Belgisch recht - Leerstoel Migratie- en Migrantenrecht vol. X (Die Keure, Antwerpen, 2004), pp. 397-417
 • R.A. Lawson & K. Teuben, "De redelijke termijn in het Nederlands burgerlijk procesrecht", in BWkrant Jaarboek 2004, pp. 153-189 
 • P.J. Slot, R. Barents en R.A. Lawson, Inleiding Europees Recht, Wolters Noordhoff (2005), 261 pp.
 • R.A. Lawson, "The Contribution of the Agency to the Implementation in the EU of International and European Human Rights Instruments", in Ph. Alston & O. de Schutter, Monitoring Fundamental Rights in the European Union (Hart 2005), pp. 229-251
 • H.R. Kranenborg & R.A. Lawson, "Grondrechten in de Europese Grondwet: wat levert het ons eigenlijk op?", in Ars Aequi 2005, pp. 214-222
 • R.A. Lawson, "Taaleisen en discriminatieverboden in het Europese recht – Over het alledaagse leven als maatstaf", in P. Boeles & G. Lodder (red.), Integratie en uitsluiting (Sdu, 2005), pp. 115-134.
   
Annotations 
 • R.A. Lawson, "A prisoners' dilemma: – noot bij ECRM, Raphaie v. Verenigd Koninkrijk", in NJCM-Bulletin jrg. 19-2 (1994), pp. 140-145
 • R.A. Lawson, "De woekeraar, de dealer en hun ongehoorde getuigen - Nieuwe jurisprudentie over het horen van getuigen en artikel 6 EVRM", in NJCM-Bulletin jrg. 19-4 (1994), pp. 379-388
 • R.A. Lawson, "Annotation of European Court of Justice, case C-168/91, Christos Konstantinidis", in Common Market Law Review vol. 31 (1994), pp. 395-412
 • R.A. Lawson, "Miscarriage of Justice? Het Ierse abortusverbod aan `Europese' maatstaven getoetst - Noot bij Open Door Counselling en Grogan, in K.J.M. Mortelmans & J. Stuyk (eds.), Annotaties Hof van Justitie EG (W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1995), pp. 1320-1328
 • R.A. Lawson, "Artikel 2 en de bestrijding van terrorisme — noot bij EHRM, 27-9-1995, McCann e.a. - Verenigd Koninkrijk", in NJCM-Bulletin jrg. 21-4 (1996), pp. 537-561
 • R.A. Lawson, "Straatsburg roert de Turkse trom — noot bij EHRM, 25 maart 1996 (Mitap & Müftüo_lu tegen Turkije), 7 augustus 1996 (Ya__z tegen Turkije) en 16 september 1996 (Akdivar e.a. tegen Turkije)", in NJCM-Bulletin jrg. 21-8 (1996), pp. 1090-114
 • R.A. Lawson, "ECRM, 27 november 1996, Nordström tegen Nederland", in Tijdschrift voor Arbitrage 1997/1, pp. 26-29
 • R.A. Lawson, "Foltering en incommunicado detentie in Turkije – noot bij EHRM, 18 december 1996, Aksoy tegen Turkije", in NJCM-Bulletin jrg. 22-2 (1997), pp. 167-188
 • R.A. Lawson, "EHRM, 19 maart 1997, Hornsby tegen Griekenland", in SEW 1997, pp. 339-342
 • R.A. Lawson, "Het daghet inden Oosten – noot bij EHRM, 20 maart 1997, Lukanov tegen Bulgarije", in NJCM-Bulletin jrg. 22-6 (1997), pp. 743-754
 • R.A. Lawson, "EHRM, 26 februari 1998, Pafitis tegen Griekenland", in SEW 1998, pp. 220-223
 • R.A. Lawson, "Gehandicapte strandt in Straatsburg – noot bij EHRM, 24 februari 1998, Botta tegen Italië", in NJCM-Bulletin jrg. 23-5 (1998), pp. 597-607
 • R.A. Lawson, "EHRM, 21 januari 1999, García Ruiz tegen Spanje: Milde motiveringsplicht onder artikel 6 EVRM: de voorzichtige warming-up van het nieuwe Hof", in NJCM-Bulletin/Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten jrg. 24-6 (1999), pp. 763-770
 • R.A. Lawson, "EHRM, 18 februari 1999, Matthews tegen VK", in SEW 1999, pp. 387-392R.A. Lawson, "EHRM, 28 juli 1999, Ferrari tegen Italië: Systematische schending van artikel 6 EVRM: Italië de wacht aangezegd", in NJCM-Bulletin/Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten jrg. 24-7 (1999), pp. 975-984
 • R.A. Lawson, "EHRM, 14 december 1999, Muso tegen Italië: Systematische schending van artikel 6 EVRM - II: Het Italiaanse wachten duurt voort", in NJCM-Bulletin/Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten jrg. 25-2 (2000), pp. 693-697
 • R.A. Lawson, "HvJ, zaak C-185/95 P, Baustahlgewebe, en GEA, gev. zaken T-305/94 e.a., Limburgse Vinyl Maatschappij", in SEW 2000, pp. 175-182
 • R.A. Lawson, "EHRM, 8 februari 2000, Majaric tegen Slovenië: Naar een EVRM op twee snelheden?", in NJCM-Bulletin/Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten jrg. 25-4 (2000), pp. 901-905R.A. Lawson, "European Court of Justice, Case C-17/98, Emesa Sugar (Free Zone) NV – Aruba", in Common Market Law Review vol. 37 (2000), pp. 983-990
 • R.A. Lawson, "EHRM, 22 juni 2000, Coëme tegen België", in SEW 2000, pp. 389-391
 • R.A. Lawson, "EHRM, 6 april 2000, Thlimmenos tegen Griekenland", in Nemesis nov./dec. 2000, rechtspraakkatern, pp. 6-9.

Shorter publications 
 • R.A. Lawson, "Individueel klachtrecht voor het Hof: Het Negende Protocol bij het EVRM treedt in werking", in NJCM-Bulletin jrg. 19-8 (1994), pp. 1093-1096
 • R.A. Lawson, "Internationaal Recht", in Jurist en Werk - Juridische beroepengids 1995 (Wolters-Noordhoff, 1995), pp. 131-133 (idem in 1996 en 1997)
 • R.A. Lawson, "Foltering in Turkije: tweede publieke verklaring van het CPT", in NJCM-Bulletin jrg. 22-2 (1997), pp. 214-219
 • R.A. Lawson & T. Toenen, "Net naast het hart", in Nemesis jrg. 14 (1998), p. 34
 • R.A. Lawson, "EHRM verlangt geen ambtshalve toetsing", in NJB jrg. 73 (1998), pp. 1074-1075
 • R.A. Lawson, "Staatsaansprakelijkheid jegens individuen: beginselen en procedures – Interventie", in Mededelingen NVIR dl. 116 (1998), pp. 14-17
 • Verschillende passages in het Verslag van de op 11 juni 1999 te 's-Hertogenbosch gehouden algemene vergadering van de NJV, tijdens welke werd beraadslaagd over mijn preadvies De internationale rechter en de Nederlandse rechtsorde (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging jrg. 129-II, 1999), pp. 15-111
 • R.A. Lawson, "Mensenrechten ex cathedra", in Gids voor de rechtenstudie en juridische beroepen 2001 (Dux in iura/Tjeenk Willink, 2000), pp. 324-327
 • R.A. Lawson, "CDA gaat aan de haal met Europees verdrag", in Trouw, 15 februari 2001. 

Book reviews 
 • R.A. Lawson, "boekbespreking van Y.S. Klerk, Het ECRM-Toezichtmechanisme", in RM Themis jrg. 157 (1996), pp. 395-397
 • R.A. Lawson, "De opwaartse druk van het Gemeenschapsrecht (boekbespreking van de VAR-preadviezen 1996 van E. Steyger e.a.)", in Internationale Spectator jrg. 50 (december 1996), pp. 620-621
 • R.A. Lawson, "Book review of Neuwahl & Rosas (eds.), The European Union and Human Rights (1995)", in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice vol. 5 (1997), pp. 91-94
 • R.A. Lawson, boekbespreking van P. van Dijk and G.J.H. van Hoof, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights in Netherlands International Law Review jrg. 47 (2000), pp. 85-88
 • R.A. Lawson, "Boeken en tijdschriften", in NJCM-Bulletin (regelmatige bijdragen aan een rubriek die acht maal per jaar verschijnt), sinds 1991Kronieken 
  M. Kuijer & R.A. Lawson, "Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens", in Nederlands Juristenblad (NJB), wekelijkse rubriek (in totaal 42 afleveringen) sinds 1997
 • R.A. Lawson & Ch.R.A. Swaak (sinds 2000 met M.K. Bulterman), "Europees Kwartaalbericht", in Trema, vier maal per jaar, sinds 1997
 • R.A. Lawson & J.P. Loof, "Raad van Europa - Divers nieuws", in NJCM-Bulletin, acht maal per jaar, sinds 1995
 • Met verschillende auteurs: "Overzicht van Nederlandse jurisprudentie m.b.t. het internationale recht inzake de rechten van de mens", in NJCM-Bulletin, jaarlijks, sinds 1991.
   
Remaining
 • R.A. Lawson, Annual Report on the situation of fundamental rights in The Netherlands – 2004, for the EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights (13 January 2005), 103 pp.   

Last Modified: 21-12-2015